Dar pernai Vidaus reikalų ministerijai 52 miestų vietos veiklos grupės (VVG) pateikė vietos plėtros strategijas finansavimui pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą. Iš jų net 39 miestų VVG strategijos buvo patvirtintos. 2021–2027 metų laikotarpiu iš viso vietos plėtros strategijoms rengti, įgyvendinti ir administruoti skirta daugiau nei 52 milijonai eurų. Tai yra daugiau nei du kartus lyginant su praėjusiu laikotarpiu. 

„Mažinti socialinę atskirtį, didinti įsidarbinimo galimybes, skatinti verslumą ir savanorystę – tai tikslai, kurių siekiame kartu su miestų bendruomenėmis. Jos geriausiai žino ne tik savo poreikius ir problemas, bet ir būdus, kaip jas spręsti, pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas. Žmonės, kurie dalyvauja projektų veiklose, tobulina savo socialinius gebėjimus, pagerina vietą darbo rinkoje, įkuria savo verslą, tiesiogiai gali pajusti šių investicijų naudą“, – sako Vidaus reikalų viceministrė Agneta Ladek. 

Daugiau dėmesio – socialiniam verslui 

Pasak viceministrės, visuomenės narių įtraukimas į viešojo valdymo procesus yra demokratinės visuomenės pagrindas. Bendruomenei dalyvaujant lygiomis teisėmis su kitais partneriais, stiprinami ryšiai tarp žmonių, verslo, valdžios institucijų, didinamas įvairių sektorių interesų grupių tarpusavio pasitikėjimas, o aktyvios miestų VVG – tai kiekvieno Lietuvos miesto neįkainojamas turtas. 

Naujose strategijose didesnis dėmesys ir finansavimas skiriamas socialinio verslo plėtrai. Bendruomenėse skatinamas socialinis verslas padės spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas, o Vidaus reikalų ministerija yra pasirengusi ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su miestų vietos veiklos grupėmis bei teikti joms metodinę pagalbą. 

„Mūsų bendras siekis – mažinti gyventojų skurdą, padėti žmonėms įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, paskatinti juos imtis savarankiško darbo ar verslo“, – pabrėžia viceministrė. 

„Praėjusiame laikotarpyje miestų VVG dirbo kartu su Europos socialinio fondo agentūra, tačiau pasikeitus funkcijoms, šiame laikotarpyje kartu su Vidaus reikalų ministerija, CPVA administruos tiek miestų vietos plėtros strategijas įgyvendinančius, tiek ir VVG strategijų administravimui skirtus projektus. Tai – naujas startas ir mums, ir visoms miestų VVG“, – sako CPVA direktorės pavaduotoja Jūratė Lepardinienė. 

CPVA planuoja teikti metodinę pagalbą, ruošiantis strategijų įgyvendinimui. Ja bus siekiama stiprinti trūkstamas kompetencijas, administracinius gebėjimus ir stiprinti pačių miestų VVG bendradarbiavimą. 

Planuojama organizuoti mokymus, skirtus miestų VVG kompetencijų kėlimui, kurios bus reikalingos vietos plėtros strategijoms rengti ir įgyvendinimui administruoti, projektų atrankai vykdyti, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir viešinimui vykdyti. 

CPVA inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: