Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriui reikalingas specialistas (-ė).

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
  2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, viešuosius pirkimus, statybos valdymą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą, įforminimą bei saugojimą, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais su funkcijomis susijusiais teisės aktais;
  3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;
  4. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
  5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, teikti pasiūlymus.
  6. laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų, saugos darbe instrukcijų bei darbo drausmės, Vidaus darbo tvarkos taisyklių, Etikos kodekso ir kitų įstaigoje galiojančių darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų.

 

Su pareigybės aprašymu galite susipažinti čia:  https://teisineinformacija.lt/jonava/document/7587

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,5 baziniai dydžiai.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu arnoldas.musteikis@jonava.lt iki š. m. lapkričio 21 d. Pasiteirauti tel. 866469519

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: