Lietuvos švietimo taryba pateikė siūlymus Vyriausybei dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos. Taryba iš esmės palaiko bendrą Programos siekį kiekvienam besimokančiam moksleiviui sukurti lygiavertes ir šiuolaikiškas kokybiškas ugdymo(‑si) sąlygas, bet atkreipė dėmesį, kad įtraukties principas, kaip vienas iš programos įgyvendinimo principų, negali būti taikomas tik instituciniu parenkamuoju būdu, nes tai gali dar labiau padidinti ekonominę, socialinę bei kultūrinę mokinių atskirtį. Taryba pabrėžia, kad įtraukties principas turi būti taikomas kiekvienam mokiniui ir siūlo įdiegti reikalingos pagalbos mokiniui priemonių stebėsenos sistemą kiekvienoje savivaldybėje.

Taryba pastebi, kad Programoje minimas tinklaveiklos principas yra būtinas, tačiau nėra numatytas veiklų tęstinumas. Svarbu, kad projektiniam finansavimui ir toliau būtų tęsiamas mokyklų bendradarbiavimas, todėl būtina numatyti ilgalaikius siekius ir juos matuoti.

Taryba neabejoja, kad svarbu į Programos įgyvendinimą įtraukti ir socialinius partnerius, tačiau siūlo nustatyti aiškius reikalavimus ekspertams ir socialiniams partneriams, kurie gali būti įtraukiami į Pažangos planų rengimus, vertinimus, Programos stebėseną, veiklas.

Pažymėta, kad  būtina įtraukti papildomus mokyklų atrankos kriterijus, siejant juos su mokinių pažanga, socio-ekonominiu kultūriniu poveikiu savivaldybėje ir kt. 

Taryba siūlo, kad planuojamas mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas būtų organizuojamas ne tik  per neformaliojo švietimo programas, bet ir formaliojo švietimo programas, taip atitinkamai atliepiant Susitarimo dėl Lietuvos švietimo politikos (2021–2030) įsipareigojimus, susijusius su pedagogais, bei Nacionalinio pažangos plano siekinius.

Taryba numato įtraukti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos stebėseną į savo ateinančių metų veiklos planą ir atsakingoms institucijoms kasmet teikti nuomonę dėl Programos įgyvendinimo. 

 

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: